عمل card بشكل احترافي

عمل card بشكل احترافي

html

<div class="card">
  <span></span><span></span><span></span><span></span>
  <i class="fa fa-code"></i>
  <div class="content">
    <h2>title</h2>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quidem nulla minus pariatur aperiam sequi omnis inventore dolorem iusto sit
    </p>
  </div>
</div>

css

body {
  margin: 0;
  padding: 50px;
  direction: rtl;
  box-sizing: border-box;
  background-color: #f1f2f3;
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}
.card {
  width: 180px;
  height: 200px;
  border-radius: 10px;
  background-color: #fff;
  position: relative;
}
.card span {
  position: absolute;
  width: 50%;
  height: 50%;
  z-index: 2;
  background-color: #8e44ad;
  transition: all 0.5s ease;
}
.card span:first-of-type {
  border-radius: 0 10px 0 0;
}
.card span:nth-of-type(2) {
  left: 0;
  border-radius: 10px 0 0 0;
}
.card span:nth-of-type(3) {
  bottom: 0;
  border-radius: 0 0 10px 0;
}
.card span:last-of-type {
  left: 0;
  bottom: 0;
  border-radius: 0 0 0 10px;
}
.card:hover span {
  height: 20px;
  width: 20px;
}
.card:hover span:first-of-type {
  border-radius: 0 10px 0 0;
}
.card span:nth-of-type(2) {
  left: 0;
  border-radius: 10px 0 0 0;
}
.card span:nth-of-type(3) {
  bottom: 0;
  border-radius: 0 0 10px 0;
}
.card span:last-of-type {
  left: 0;
  bottom: 0;
  border-radius: 0 0 0 10px;
}
.card i {
  position: absolute;
  font-size: 80px;
  color: #fff;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  z-index: 3;
  transition: all 0.5s ease;
}
.card:hover i {
  font-size: 20px;
  color: #fff;
  background-color: #8e44ad;
  top: 10px;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
  padding: 10px;
  border-radius: 50%;
}
.card .content {
  position: absolute;
  bottom: 1rem;
  text-align: center;
  padding: 10px 15px;
  z-index: 1;
  transform: scale(0);
  transition: all 0.5s ease;
  transition-delay: 0.1s;
}
.card .content h2 {
  margin-bottom: 0;
  font-size: 1rem;
}
.card .content p {
  margin-top: 0;
  font-size: 0.7rem;
}
.card:hover .content {
  transform: scale(1);
}
مصدر الاكواد