تصنيف كتلة الجسم حسب مقياس BMI

تصنيف كتلة الجسم حسب مقياس BMI

html

<div class="container">
  <h1>تصنيف كتلة الجسم حسب مقياس BMI</h1>
  <form id="form" class="form" action="#" method="GET">
    <input id="weight" name="weight" type="text" placeholder="ادخل الوزن بالكيلوجرام" autofocus autocomplete="off">
    <input id="length" type="text" placeholder="ادخل الطول بالمتر" autocomplete="off">
    <button id="btn" type="submit">حساب</button>
  </form>

  <div class="container2">
    <span class="close">x</span>
    <div class="result">

      <div class="top">
        <div class="top">
          <div class="value-div">
            <p>وزنك </p>
            <span class="weight-value"> كجم</span>
          </div>
          <div class="value-div">
            <p>طولك </p>
            <span class="length-value"> م</span>
          </div>
          <div class="value-div">
            <p>مؤشر الكتلة </p>
            <span class="bmi-value"></span>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="bottom">
        <p></p>
      </div>

    </div>
  </div>
</div>

css

body{
  font-family: 'Cairo', sans-serif;
  background-color: #fff; 
  width:100%;
  min-height: 100vh; 
  margin: 0;
  padding: 0;
  direction: rtl;
}

.container {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  flex-direction: column;
  background-color: #161623;
  width: 100%;
  min-height: 100vh;
}
h1 {
  color: #fff;
  margin-bottom: 30px;
}
.form {
  padding: 40px 20px 30px;
  background-color: goldenrod;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  flex-direction: column;
  border-radius: 10px;
  min-width: 400px;
}
.form input,
.form button {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  border-radius: 6px;
  margin-bottom: 15px;
  border: none;
}
.form input {
  color: #161623;
}
.form button {
  background-color: #161623;
  color: #fff;
  cursor: pointer;
  font-size: 1.5rem;
}
.form input:focus {
  outline: none;
}
.form button:active {
  border: none;
  outline: none;
}
.container2 {
  position: absolute;
  width: 100vw;
  height: 100vh;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.9);
  display: grid;
  place-items: center;
  display: none;
}
.close {
  position: absolute;
  font-size: 1.5rem;
  height: 40px;
  width: 40px;
  top: 20px;
  right: 20px;
  color: #fff;
  border-radius: 50%;
  border: 0.5px solid #fff;
  display: grid;
  place-items: center;
  cursor: pointer;
}
.result {
  padding: 20px;
  color: #161623;
  background-color: #fff;
  border-radius: 10px;
  min-width: 400px;
}
.result .top {
  margin-bottom: 15px;
}
.result .top .value-div{
  display: flex;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
  margin-bottom: 10px;
}

.result .top .value-div p {
  font-size: 1.5rem;
  padding: 7px;
  flex: 1 1 50%;
  margin: 0;
}

.result .top .value-div span {
  background-color: goldenrod;
  color: #161623;
  padding: 7px;
  font-weight: bold;
  font-size: 1.3rem;
  border-radius: 5px 0 0 5px;
  flex: 1 1 50%;
}

.result .bottom p {
  padding: 10px;
  background-color: goldenrod;
  color: #fff;
  padding: 10px;
  border-radius: 6px;
  font-weight: 900;
  font-size: 1.3rem;
  text-align: center;
}

javascript

var weight = document.getElementById("weight");
var length = document.getElementById("length");
var form  = document.getElementById("form");
var container = document.querySelector(".container2");
var result = document.querySelector(".top");
var weightValueSpan = document.querySelector(".weight-value");
var lengthValueSpan = document.querySelector(".length-value");
var bmiValueSpan = document.querySelector(".bmi-value");
var resultP = document.querySelector(".bottom p");
var close = document.querySelector(".close");


form.addEventListener("submit", (e) => {
  var weightValue = weight.value;
  var lengthValue = length.value;

  if (weightValue == '' || lengthValue == '') {
    alert("هذا الحقل مطلوب")
  }else if (isNaN(weightValue) || isNaN(lengthValue)) {
    alert("القيمة المدخله يجب ان تكون رقم")
  }else {
    e.preventDefault()
    var bmi = weightValue / (lengthValue * lengthValue);

    container.style.display = "grid";

    weightValueSpan.innerHTML = `${weightValue} كجم`;
    lengthValueSpan.innerHTML = `${lengthValue} م`;
    bmiValueSpan.innerHTML = bmi.toFixed(2);

    if (bmi < 18) {resultP.innerHTML = `نحيف`
    }else if (bmi < 24.9) {resultP.innerHTML = `وزن مثالي`
    }else if (bmi < 29.9) {resultP.innerHTML = `وزن زائد`
    }else if (bmi < 34.9) {resultP.innerHTML = `سمنه درجة اولى`
    }else if (bmi < 39.9) {resultP.innerHTML = `سمنه درجة ثانية`
    }else {resultP.innerHTML = `سمنة مفرطة`}

    close.addEventListener("click", () => {container.style.display = "none"})
    weight.value = " ";
  length.value = " ";
  }

  
})